XV Poznański Festiwal Teatrów - Marcinek 2015 - 6 - marca 2015

 

 Zapraszamy do udziału w Poznańskim Festiwalu Teatrów MARCINEK. Inicjatywa nawiązuje do przedwojennej tradycji spotkań teatralnych odbywających się w I LO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i narodziła się w 2001 roku w środowisku osób związanych z Liceum. Poniżej szczegóły i regulamin.

Regulamin XV Poznańskiego Festiwalu Teatrów
„MARCINEK 2015”
§1
Cele
1. Konfrontacja i ocena dorobku artystycznego młodzieżowych zespołów teatralnych.
2. Prezentacja poszukiwań twórczych w dziedzinie repertuaru oraz wyrazu artystycznego teatru
młodzieżowego.
3. Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży kulturą teatralną.
§2
Organizatorzy
1. I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
§3
Założenia programowo –organizacyjne
1.
W Festiwalu mogą brać udział teatry tworzone przez młodzież w wieku gimnazjalnym
i ponad gimnazjalnym, realizujące różne formy widowiska scenicznego, działające zarówno na terenie
kraju, jak i za granicą.
2.
Decyzję o zakwalifikowaniu grupy teatralnej do udziału w Festiwalu podejmuje Rada
Artystyczna po obejrzeniu zapisu widowiska, zarejestrowanego w formacie AVI na płycie DVD,
przesłanej Organizatorom.
3.
Zespół zgłaszający chęć udziału w Festiwalu zobowiązany jest do przesłania wraz z kartą
zgłoszeniową dokładnej listy aktorów, łącznie z określeniem roli w spektaklu lub pełnionej funkcji, a
także materiałów dokumentujących dotychczasowe osiągnięcia artystyczne.
Nadesłane materiały nie będą zwracane Nadawcy.
4.
Festiwal jest imprezą trzydniową. Pierwszy dzień przeznaczony jest na zajęcia warsztatowe
i wykłady. Drugi i trzeci dzień przeznaczony będzie na prezentację przedstawień zakwalifikowanych
przez Radę Artystyczną.
5.
Maksymalny czas trwania spektaklu nie powinien przekraczać 30 minut. W przypadku
znaczącego wydłużenia prezentacji (ponad 5 minut), bez wcześniejszego uzgodnienia, Organizatorzy
zastrzegają sobie prawo wykluczenia prezentacji z konkursu.
6.
Oprawa plastyczna przedstawienia nie może zawierać dużych elementów dekoracyjnych.
7.
Czas przeznaczony na bezpośrednie przygotowanie sceny i prezentacji nie powinien
przekraczać 15 minut.
8.
Organizatorzy zapewniają nagłośnienie, zaciemnienie oraz oświetlenie sali i sceny, a także
pomoc w obsłudze sprzętu oświetleniowego i muzycznego podczas przedstawienia.
9.
Każdy z uczestników posiada możliwość wcześniejszego (po telefonicznym uzgodnieniu
z Organizatorami) obejrzenia sali, w której będą odbywać się prezentacje, co pozwoli adaptować
spektakl do istniejących warunków scenicznych. Zdjęcia i wymiary sali można znaleźć na stronie
internetowej Festiwalu: www.marcinekfestiwal.pl
10.
Organizatorzy nie pokrywają kosztów przyjazdu zespołów.
Organizatorzy, w miarę posiadanych możliwości, zezwolą zespołom zamiejscowym na nocleg w
salach lekcyjnych /uczestnicy muszą przywieźć własne śpiwory i karimaty/.
11.
Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do uiszczenia opłaty rejestracyjnej w wysokości 50zł od
grupy + 5zł od każdego członka zespołu / opiekunowie są zwolnieni z opłat /. Dowód wpłaty powinien
być dostarczony Organizatorom w dniu prezentacji spektaklu. Właściwą kwotę należy wpłacać na
konto Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Poznaniu , ul. Bukowska 16: 91 1050 1520 1000
0023 4950 9618
12.
Każdy zespół otrzyma do swojej dyspozycji w dniu prezentacji spektaklu salę lekcyjną -
garderobę.
13.
Przed występem zespół przebywa w sali 208 w sąsiedztwie sceny.
14.
Bezpośrednio po prezentacji swojego spektaklu zespół udaje się do sali 201 na spotkanie z
jurorami. Uporządkowaniem sceny, usunięciem scenografii zajmują się w tym czasie osoby
zapewniające obsługę techniczną przedstawienia. Spotkanie zespołu z jurorami studentami odbywać
się będzie w czasie kolejnej przerwy w sali 204.
15.
Omówienie spektaklu trwa około 10 minut. Ewentualne spóźnienie zespołu na spotkanie z
jurorami może spowodować jego skrócenie.
16.
Ogłoszenie werdyktu jury i wręczenie nagród nastąpi trzeciego dnia Festiwalu.
17.
Na początku marca 2014r. Organizatorzy opublikują na stronie internetowej Festiwalu listę
zakwalifikowanych zespołów oraz program imprezy określający orientacyjny czas prezentacji
spektaklu. Innych komunikatów dotyczących prezentacji także należy szukać na stronie internetowej.
18.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odrzucenia niepełnych, przysłanych zbyt późno bądź
niewłaściwie wypełnionych wniosków zgłoszeniowych.
§4
Kryteria oceny zespołów
1.
Podstawowymi kryteriami oceny prezentowanych spektakli będą:
a) dobór repertuaru,
b) oryginalność wyrazu artystycznego (inscenizacja, reżyseria, oprawa plastyczna, muzyczna,
choreografia),
c) umiejętności aktorskie,
d) wartości wychowawcze.
2.
Jury zastrzega sobie prawo nierównoważnego traktowania wymienionych kryteriów oceny
spektakli.

§5
Jury
1.
Prezentacje festiwalowe oceniane będą przez jury, w którym mogą zasiadać:
a) reżyser lub aktor,
b) teatrolog,
c) krytyk teatralny,
d) nauczyciel-polonista lub instruktor teatralny,
e) scenograf.
2.
Specjalną nagrodę przyzna także jury, w którego skład wchodzić będą studenci wiedzy o
teatrze lub filologii polskiej.
§6
Nagrody
1.
Zwycięzca Festiwalu otrzyma „Marcinka” -statuetkę z brązu wykonaną przez artystę
rzeźbiarza Michała Gołąbka.
Nagrody rzeczowe zostaną wręczone zwycięzcom po ogłoszeniu werdyktu jury. Dyplomy
przesłane zostaną pocztą.
§7
Miejsce i czas
Prezentacje dorobku teatrów odbędą się w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Bukowska 16 w marcu 2014 r.
Organizacją Festiwalu kieruje Teresa Kolińska, tel. 664005590 (proszę dzwonić
wieczorem).
Karty uczestnictwa należy wysłać do 9 lutego 2015r. na adres:
I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego
ul. Bukowska 16 60-811 Poznań
z dopiskiem: ,,Poznański Festiwal Teatrów ”
/ decyduje data nadania potwierdzona stemplem pocztowym /.
Dodatkowe informacje: www.marcinekfestiwal.pl


UWAGA! Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odrzucenia zgłoszeń, które napłyną
po terminie wyznaczonym w regulaminie!!!

więcej na stronie internetowej: www.marcinekfestiwal.pl